توصیه کودی شرکت سبوسیب برای کشت برنج با کودهای آلی

مرحله آماده سازی زمین:

 سه ماه قبل از نشاء (اواخر پاییز)  زمین را شخم زده و ۱۰۰ کیلو کود کامل را به صورت دست پاش در آن میریزیم. سپس در اواخر زمستان و قبل از شروع فصل کشت، عمود بر شخم اول زمین را شخم زده و مجدداً 100کیلو کود کامل یا کود ازته (شکری) و مقداری کود فسفره (فسفات آمونیوم) به زمین می دهیم.

 

کود کامل پلت- سبوسیب
کود کامل پلت- سبوسیب


مرحله آماده سازی خزانه:

ابتدا بر روی بستر یا سبد خزانه مقدار مورد نیاز خاک هوموس را ریخته و سپس بذر جوانه دار شده را وارد خزانه یا سبد خزانه می نماییم و با هیومیک اسید مایع  بذر مال و سپس روی آن را با خاک هوموس میپوشانیم.

در این مرحله در صورت مشاهده علائم کمبود عناصر غذاییِ خزانه ، می توان از کود مایع محرک رشد نسبت به مساحت خزانه استفاده نمود.

اسید هیومیک مایع - سبوسیب
اسید هیومیک مایع - سبوسیب

 

کود مایع محرک رشد - سبوسیب
کود مایع محرک رشد - سبوسیب

 

 

 

 

 

 

 


 

 

مرحله نشاء کاری:

قبل از انتقال نشاء از خزانه (پس از پیشکاول زنی)، زمین باید با هیومیک اسید مایع غرقاب شود و سپس اقدام به انتقال نشاء به زمین نمایید.(20 لیتر در هکتار)

*استفاده از هومیک اسید در این مرحله به جهت مقابله با تنش انتقال ،افزایش جذب عناصر ضروری، افزایش سبزینگی و همچنین تسریع در رشد ریشه های افشان می باشد.

اسید هیومیک مایع - سبوسیب
اسید هیومیک مایع - سبوسیب

 

مرحله پنجه زنی یا وجین:

پس از وجین جهت افزایش میزان خوشه دهی، متناسب با مساحت زمین از کود مایع محرک رشد استفاده نمایید.(20 لیتر در هکتار) 

این کود علاوه بر افزایش خوشه دهی به افزایش قطر ساقه، جهت نخوابیدن برنج (وِرس) در بارندگی موثر است.

 

مرحله قبل از برداشت:

در این مرحله که معمولا مصادف با تابش شدید خورشید و تنش های دمایی است، جهت مقاوم سازی گیاه می توان از کود های آمینواسید استفاده نمود.تا علاوه بر عدم شکست دانه برنج در اثر خشکی به افزایش محصول نیز کمک نماید.

سبد خرید